rhy.fi
Yhdistys

JALASJÄRVEN ITÄINEN METSÄSTYSYHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT


1§ YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA,PERUSTAMISVUOSI, KIELI, JÄSENLIITOT JA -PIIRIT

Yhdistyksen nimi on JALASJÄRVEN ITÄINEN METSÄSTYSYHDISTYS ry
Kotipaikka on JALASJÄRVEN KUNTA
Perustamisvuosi on 1962
Siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä SEURA
Seuran kieli on SUOMI.
Seura on SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON POHJANMAANPIIRI ry, KENNELLIITON ry, SUOMEN RIISTAKESKUKSEN ja SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON sekä AMPUJAINLIITON JÄSEN, joiden sääntöjä ja määräyksiä se noudattaa.

2§ SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa:

 1. Järkiperäistä metsästystä
 2. Riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
 3. Metsästys ampumaurheilua
 4. Kenneltoimintaa
 5. Seura voi omistaa kiinteistöjä


3§ SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita
 2. Suorittamalla riistanhoitotöitä
 3. Valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueilla tapahtuvaa metsästystä
 4. Seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
 5. Huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
 6. Kouluttamalla jäseniään
 7. Järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianmukaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa
 8. Edistämällä metsästyskoiratoimintaa
 9. Harjoittaa yhteistoimintaa alueensa yksityisten ja yhteisöjen kanssa


 4§ SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran, Jalasjärven riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen Metsästäjäliiton
Pohjanmaan piirin sääntöjä ja määräyksiä.
Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan
on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä, seuran
kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran
toimintaa.    
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja
kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
               
5§ JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan
seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liiittymismaksun ja
heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous
vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. Jäsen on myös velvollinen vuokraamaan seuran toiminta-alueella olevat omistamansa maansa seuran käyttöön.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koe 
jäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää johtokunta.
Maanomistaja sekä hänen perheensä jäsen, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa tilansa seuralle kaikilla metsästysoikeuksilla on vapaa liittymismaksuista.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.
Kannattavilta henkilö- tai  yhteisöjäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole velvoitteita. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään erikseen yhteisöjen ja henkilöjäsenten osalta seuran talvikokouksessa.

Seuran ylläpito-, riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite.
Jäsen on myös velvollinen.

 1. Suorittamaan seuran ampumaradan ylläpitoon liittyviä toimitsijatehtäviä.
 2. Suorittamaan riistanhoitotyötä, sekä pitämään kirjaa suorittamistaan riistanhoitotöistä ja pyytämästään riistasta.
 3. Tekemään ilmoituksen johtokunnalle tai sen määräämälle taholle: tuomari ja toimitsijakelpoisuuksistaan, sekä suorittamistaan velvoitetöistä ja pyytämästään riistasta.

Seuran ylläpito- ja riistanhoitovelvoitetöiden määrät vahvistaa seuran talvikokous.

Seuran ylläpitovelvoite- ja riistanhoitovelvoitemaksu.
Seuran jäsen joka ei suorita ylläpito- tai riistanhoitovelvoitteitaan on velvollinen suoritta-
maan seuralle ylläpito- tai riistanhoitovelvoitemaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Edellä olevat maksut suoritetaan seuralle taannehtivasti seuraavan vuoden jäsenmaksujen yhteydessä.
Seuran johtokunta voi erityisistä syistä (esim ikä, sairaus, tms.) vapauttaa jäsenen velvoitteista joko osittain tai kokonaan.

6§ SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran
kokouksessa  pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen joka

 1. Laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen.
 2. Toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti.
 3. Rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
 4. Toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
 5. Toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.
 6. Pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.
 7. Seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksen tekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi  kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää  lukuun ottamatta.
Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti  määräajan täytyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteen lakkaamista
hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran irtaimesta eikä
kiinteästä omaisuudesta.
Maksunsa maksamatta jättänyt jäsen voidaan erottaa seuran jäsenyydestä kun maksuja
ei ole maksettu kolmeen (3) vuoteen, eikä hänellä ole oikeutta vedota asiasta seuran    
kokoukseen.

8§ SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi- huhtikuussa  ja kesäkokous kesä- syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan
määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta paikallislehdessä.

9§ TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä  vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 6. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
 7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
 8. Toimitetaan kahden tilintarkastajan / toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali alkaneelle toimintavuodelle.
 9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten seuran ylläpito ja riistanhoitovelvoitteista ja päätetään mahdollis ten velvoitemaksujen määräämisestä ja suuruudesta sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta.
 10.  Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilö- tai  yhteisöjäsenten vuotuisesta tai kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.
 11.  Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
 12.  Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on  sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi
 13. Valitaan metsästyksen johtajat
 14.  Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.
 15.  Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3)  viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
 16.  Keskustellaan muista mahdollisista esilletulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida  tehdä päätöstä.


10§ KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä  päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainitusta asioista.11§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen-kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta
katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeute-
tuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii,
tällöin kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, kokous-
kutsusta on voimassa mitä sääntöjen 8§:ssa on määrätty.
 
12§ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen, ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa. Seuran kokouksien pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä
valittujen tarkastajien tarkastettava.

13§ SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä
kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
 
14§ SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös
tilintarkastajille / toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15§ SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä
seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan  (8) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvanperusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus  määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy  tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.
Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi
sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu  puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§ SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 
18§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaan.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 6. Vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 7. Toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot.
 8. Nimetä edustajat tarpeellisiksi katsomiinsa järjestö tai yhdistysten kokouksiin ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt.
 9. Vastaa seuran kokousten antamista velvoitteista.
 10. Pitää seuran jäsenluotteloa.
 11. Hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta.
 12. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 13. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet.
 14. Valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt.
 15. Päättäää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista.
 16. Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7 § mukaisesti.
 17. Tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat  sopimukset sekä
 18. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.


19§ SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja niihin tehtävät muutokset
vahvistetaan seuran kokouksissa, poislukien hirvenmetsästyksen jahtisäännöt ja niihin tehtävät muutokset, jotka vahvistetaan hirviseurueen kokouksissa.

20§ SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen
mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan Jalasjärvellä (sijaitsevaan)
tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys-Jaktmuseiföreningen
i Finland ry:lle Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi riistanhoitoyhdistykselle, jäsen yhteisöille ja piireille.

21§ MUUTA
Muutoin noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 
HYVÄKSYTTY  JALASJÄRVEN  ITÄISEN  METSÄSTYSYHDISTYKSEN
KESÄKOKOUKSESSA  5.8.2012

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös